Ryans memories

Mma

Sabtu, 26 Februari 2011

Hati Alqur'an (Hizbul Qur'an)


Assalamu’alaikum wr,wb…Segala puji bagi Allah Tuhanku dan Tuhan segala yang menjadi isi semesta ini. Yang mengumpulkan hati kita yang terserak dalam keindahan silaturahim. Semoga sholawat dan salam tetap dicurahkan kepada Junjungan kita Penutup para Nabi, pemilik Syafaat yang Utama, Pemilik rahasia Ketuhanan, Cahayanya cahaya, Tuanku dan Junjunganku Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW putra Sayyidina Abdillah bin Abdul Mutholib. ‘Amma ba’du…..
Santri Kampus Wong Alus yang kami mulyakan…artikel panjang dibawah ini merupakan bacaan (wirid) nya para Ahlil Qur’an. Sebagian para sahabat kami menyebutnya Hizbul Qur’an dan sebagian lagi menyebutnya Qolbu Qur’an. Disebut demikian karena isi dari bacaan ini merupakan bagian dari surat ( ayat ) yang ada didalam Al-Qur’an Al-Kariim. Wirid ini mengandung 114 ayat Qur’an .Dimana didalam setiap surat diambillah satu ayat. Sahabat kami para Hafizh ( penghapal Qur’an ) menyebutkan berbagai faedah yang mereka dapatkan dari mengamalkan bacaan ini. Alangkah baiknya jika kitapun turut beramal seperti mereka. Dan mendapatkan faedahnya sebagai karunia Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Harapan kami semoga artikel ini bermanfaat bagimu dan kehidupanmu, dengan itu dapat membuatmu menjadi lebih dekat dengan Ar-Rahman. Jadikanlah Hizbul Qur’an ini sebagai wasilahmu dalam mendapatkan semua keinginan dan kebutuhan, dengan wushulnya doamu maka Qobul yang kau harapkan akan semakin dekat. Insya Allah !!
Maka dahuluilah pembacaan Hizbul Qur’an ini dengan pembacaan Fatehah. Selanjutnya bacalah dia dari awal hingga penghabisan. Dan tutuplah dengan doa apa saja yang kau inginkan.
Alfatehah bil-Qobuuli wa tamaami kulli suulin wa ma’muulin wa sholaahis-sya’ni dhohiron wa bathinan dafi’atan likulli syarrin jaalibatan likulli khoirin was-sholahi was-suruuri wa ilaa hadrotir rasuuli Sayyidina Muhammadin Sholallahu ‘alaihi wa sallama.Bisirril al-fatehah….1x
Bismillahir rahmaanir rahiim.
1, Maaliki yaumiddiin.Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’iinu.
2. Shummun bukmun ‘umyun fahum laa yarji’uuna.
3. Qul in kuntum tuhibbuunallaha fattabi’uunii yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dzunuubakum wallahu ghofuurur-rohiim.
4. Man yuthi-‘ir rasuula faqod athoo’allaha wa man tawalla famaa arsalnaaka ‘alaihim hafiidhoon.
5. A’lamuu annallaha syadiidul iqoobi wa annallaha ghofurur rohiim.
6. Laa tudrikuhul abshooru wahuwa yudrikul abshoroo wahuwal lathiiful khobiiru.
7. Qoolaa robbanaa dholamnaa anfusanaa wa inlam taghfirlanaa watarhamnaa lanakuu nanna minal khosiriina.
8. Falam taqtuluuhum walakinnallaha qotalahum wamaa romayta idz romayta walakinnallaha romaa, waliyubliyal mukminiina minhu balaa-an hasanaan, innallaha samii’un ‘aliim.
9. Qullan yushiibanaa illa maa kataballahu lanaa huwa maulanaa, wa ‘alallahi falyatawakkalil mukminuuna.
10. Wa in yamsaskallahu bidhurrin falaa kaasyifa lahu illa huwa, wa in yuridka bi khoirin falaa rodda li fadhlihi yushiibu bihi man yasyaa-u min ‘ibaadihi, wahuwal ghofuurur rohiimu.
11. Walaqod arsalnaa muusaa bi-aayaatinaa wa sulthonin mubiin.
12. Idz qoola yuusufu li-abiihi yaa abati inni ro-aytu ahada ‘asyaro kaukabaan wasy-syamsa wal qomaro ro-aytuhum lii saajidiina.
13. Salaamun ‘alaikum bimaa shobartum fani’ma ‘uqbad-daari.
14. Robbanaa innaka ta’lamu maa nukhfii wa maa nu’linu wamaa yakhfaa ‘alallahi min syai-i fiil ardhi walaa fis-samaa-i. Alhamdulillahil ladzii wahaba lii ‘alal kibari ismaa’iila wa ishaaqo, inna robbii lasamii’ud-du’aa-i.
15. Nabbi’ ‘ibaadii anni anaal ghofuurur rohiimu.
16. Ilaahukum ilaahun waahidun falladziina laa yu’minuuna bil akhiroti qulubuhum munikrotun wahum mustakbiruuna.
17. Wayas-aluunaka ‘anir-ruuhi, Qulir-ruuhu min amri robbii wamaa uutiitum minal ‘ilmi illa qoliilan.
18. Almaalu wal banuuna dziinatul hayawaatid-dunyaa, wal baaqiyaatus-shoolihaatu khoirun ‘inda robbika tsawaban wa khoirun amalan.
19. Wadz-kurun fiil kitaabi idriisa innahu kaana shiddiiqoon nabiyyan. Wa rofa’naahu makaanaan ‘aliyyaan.
20. Qoola robbisy-rohlii shodrii. Wa yassir lii amrii.
21. Qulnaa yaa naaru kuuni bardaan wasalaaman.
22. Innallaha yudkhilul ladziina aamanuu wa ‘amilush-shoolihaati jannaatin tajrii min tahtihaal anhaaru, innallaha yaf’alu maa yuriidu.
23. Qoola robbi unshurnii bimaa kadz-dzabuuni.
24. Wa ‘adallahul ladziina aamanuu minkum wa ‘amiluus-shoolihaati la yastakh-lifannahum fiil ardhi kamaas takhlafal-ladziina min qoblihim walaa yumak-kinanna lahum diinahumul-ladzii artadhoo lahum wala yubaddi lannahum min ba’di khoufihim amnaan, ya’buduunanii laa yusy-rikuuna bii syaii-an, wa man kafaro ba’da dzaalika fa-uulaa-ika humul fasiquuna.
24. Walladziina yaquuluuna robbana hablanaa min azwaajinaa wa dzurriyyaatinaa qurrota a’yunin waj’alnaa lil muttaqiina imaamaan.
25. Fa-anjaynaahu waman ma’ahu fiil fulkil masyhuuni. Tsumma aghroqnaa ba’dul baaqiina. 26. Inna fii dzaalika la-ayatan wamaa kaana aktsaruhum mukminiina.
27. Innahu min sulaimaana wa innahu Bismillahir rahmaanir rohiim. Alla ta’luu ‘alayya waktuunii muslimiina.
28. Walaa tad’u ma’allahi ilaahaan aakhoro laa ilaaha illa huwa, kullu syai-in haalikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja’uuna.
29. Qoola robbi unshurni ‘alal qoumil mufsidiina.
30. Walam yakul-lahum min syurokaa-ihim syufa’aa-u wa kaanuu bi syurokaa-ihim kafiriina.
31. Lillahi maa fiis-samaawaati wal ardhi, innallaha huwal ghonniyul hamiidu.
32. Walau taroo i-dzil mujrimuuna naakisuu ru-uusihim ‘inda robbihim robbanaa abshornaa wa sami’naa farji’naa na’mal shoolihaan inna muuqinuuna.
33. Wa tawakkal ‘alallahi, wa kafaa billahi wakiilan.
34. Walaqod aataynaa dawuuda minna fadhlaan, yaajibaalu awwibbii ma’ahu wathoiro, wa alannaa lahul hadiida. Ani’mal saabighootin wa qoddir fis-sardi, wa’maluu shoolihan inni bimaa ta’maluuna bashiirun.
35. Innallaha ‘alimu ghoibis-samaawaati wal ardhi innahu ‘alimun bi dzatish-shuduuri.
36. Salaamun qoulam mir-robbir rohiimin.
37. Subhaanallahi ‘ammaa yashifuuna.
38. Fasajadal malaa-ikatu kulluhum ajma’uuna.
39. Allahu khooliqu kulli syai-in, wahuwa ‘alaa kulli syai-in wakiilun.
40. Walaqod arsalnaa muusaa bi-aayaatinaa wa sulthoonin mubiinin.
41. Waman ahsanu qoulam mimman da’aa ilallahi wa ‘amila shoolihaan wa qoola innani minal muslimiina.
42. Allahu lathifun bi’ibaadihi yarzuqu man yasyaa-u, wahuwal qowiyyul ‘aziizu.
43. Adk huluul jannata antum wa ajwaa-jukum tuhbaruuna.
44. Rahmatan mir-robbika innahu huwas-samii’ul ‘aliimu.
45. Hadzaa hudaan wal-ladziina kafaruu bi-aayaati robbihim lahum ‘adzaabun(m) mir-rijdzin aliimun.
46. Awalam yarau annallahal-ladzii kholaqos-samaawaati wal ardho walam ya’yaa bi-kholqihinna bi qoodirin ‘alaa an yuhyiyal mautaa, balaa innahu ‘alaa kulli syaii-in qodiirun.
47 . lnnamaal hayaatud dunyaa la’ibun walahwun wa in tu’minuu watat-taquu yuktikum ujurokum walaa yas-alkum amwaalakum.
48. Innal-Ladziina yubaa yi’uunaka innamaa yubaa yi’uunallaha yadullahi fauqo aidiihim, faman nakatsa fa-innamaa yankutsu ‘ala nafsihi, waman aufaa bimaa ‘aahada ‘alaihullaha fasayu’tiihi ajroon ‘adhiimaan.
49. Innal-Ladziina yunaaduunaka min waroo-il hujurooti aktsaruhum laa ya’qiluuna.
50. Man khosyiyar-rohmaana bil ghoibi wajaa-a bi qolbin(m) muniibin.
51. Wamaa kholaqtul jinna wal insa illa liya’buduuni.
52. Qul tarobbashuu faa inni ma’akum minal mutarobbishiina.
53. Wa qouma Nuuhin(m) min qoblu, innahum kaanuuhum adhlama wa athghoo.
54. Fafatahnaa abwaabas-samaa-i bimaa-in(m) munhamirin.
55. Kullu man ‘alaihaa faanin. Wa yabqoo wajhu robbika dzuul-jalaali wal ikroomi.
56. Farauhun wa roihaanun wa jannatu na’iimin.
57. Wa maghfirootun(m) minallahi wa ridhwaanun, wamaal hayaatud-dunyaa illa mataa’ul ghuruuri.
58. A’addallahu lahum ‘adzaaban syadiidan, innahum saa-a maakaanuu ya’maluuna.
59. Walladziina jaa-uu min(m) ba’dihim yaquuluuna robbanaagh-firlanaa wali-ikhwaaninaal-ladziina sabaquunaa bil-iimaani walaa taj’al fii quluubinaa ghilaan(l) lil-ladziina aamanuu robbanaa innaka ro-uufur rohiimun.
60. Robbanaa laa taj’alnaa fitnatan(l) lil-ladziina kafaruu waghfirlanaa robbanaa, Innaka antal ‘azizul hakiimun.
61. Yaa ayyuhal-ladziina aamanuu hal adullukum ‘alaa tajiirotin tunjiikum min ‘adzaabin aliimin.
62. Yaa ayyuhaal ladziina aamanuu idzaa nuudiya lish-sholaati min yaumil jum’ati faas’au ilaa dzikrillahi wa dzaruul bai’a. Dzaalikum khoirul-lakum in kuntum ta’lamuuna.
63. Sawaa-un ‘alaihim astagh-farta lahum amlam tastaghfir lahum lan yaghfirollahu lahum, Innaallaha laa yamdil qoumal faasiiqiina.
64. Allahu laa ilaaha illa huwa, wa ‘alallahi fal-yatawakkalil mukminuuna.
65. Fadzaa qot wabaala amrihaa wa kaana ‘aaqibatu amrihaa khusroon.
66. In tatuubaa ilallahi faqod shoghot quluu bukumaa, wa in ta dhooharoo ‘alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibriilu wa shoolihul mukminiina, wal malaa-ikatu ba’da dzalika dhohiirun.
67. Qooluu balaa qod jaa-anaa nadziirun.
68. Inna lil-muttaqiina ‘inda robbihim jannaatin na’iimi.
69. Fa idzaa nufikho fish-shuuri nafkhotun waahidatun.
70. Innal insaana khuliqo haluu’aan.
71. Yursilis-samaa-a ‘alaikum midrooroon.
72. Qul inni laa amliku lakum dhorroon walaa rosyadaan.
73. Wadhrib ‘alaa maa yaquuluuna wahjurhum hajroon jamiilaan.
74. Wamah-hadtu lahu tamhiidaan.
75. Wujuuhun yauma-idzin-naadhirotun. Ilaa robbihaa naadhirotun.
76. Wa yathuufu ‘alaihim wildaanun(m) mukhol-laduuna idzaa roaitahum hasibtahum lu’lu-an(m) mantsuuroon.
77. Alam nakhluq-kum mimmaa-in(m) mahiinin.
78. Jadzaa am-minar robbika ‘athoo-an hisaabaan.
79. Wa ammaa man khoofa maqooma robbihi wanahaan nafsaa ‘anil hawaa.
80. Min ayyii syaii-in kholaqohu. Min nuthfatan kholaqohu faqoddarohu.
81. In huwa illa dzikrul-lil ‘aalamiina.
82. Yaa ayyuhal insaanu maa ghorroka birobbikal kariimi.
83. ‘Ainaan yasyrobu bimaal muqorrobuuna.
84. Innahu dhonna an(l) lan yahuuro. Balaa inna robbahu kaana bihi bashiiroon.
85. Fa’aalul limaa yuriidu.
86. Yakhruju min(m) bainis-shulbi wattaroo-ibi.
87. Wa dzakarosma robbihi fashollaa.
88. Wa ilal jibaali kaifa nushibat.
89. Wajaa-a robbuka wal malaku shoffaan shoffaan.
90. Wahadainaahun-najdaini.
91. Faqoolalahum rasulullahi naaqotallahi wasuqyaahaa.
92. Wamaa yughnii ‘anhu maaluhu idzaa taroddaa.
93. Wawajadaka ‘aa-ilan fa-aghnaa.
94. Warofa’naa laka dzikroka.
95. Tsumma rodadnaahu asfala saafiliina.
96. Alam ya’alam bi-annallaha yaroo.
97. Khoirun(m) min alfi syahrin. Tanadz-dzalul malaa-ikatuh war-ruuhu fiihaa.
98. Wamaa umiruu illa liya’buduullaha mukhlishiina lahud-diina.
99. Asytaa-taan(l) liyurou a’maalahum.
100. Wa innahu lihubbil khoiri lasyadiidu.
101. Faa-ammaa man tsaqulat mawaadziinuhu. Fahuwa fii ‘iitsatir-roodhiyah.
102. Kalla saufa ta’lamuuna.
103. Watawaa shou-bish-shobri.
104. Wamaa adrooka maal huthomah.
105. Wa arsala ‘alaihim thoiroon abaabiila.
106. Alladzii ath’amahum min juu’in.
107. Fawailul-lil musholliina. Alladziina hum ‘an sholaatihim saahuuna.
108. Fasholli lirobbika wanhar.
109. Walaa antum ‘aabiduuna.
110. Yadkhuluuna fii diinillahi afwaajaan.
111. Sayashlaa naaroon dzaata lahabin.
112. Allahus-shomadu.
113. Min syarri ghoosiqin idzaa waqob.
114. Ilaahinnaasi.

Bil Qobul al-fatehah……. (tutup dengan surah Al-fatehah dan selanjutnya doa & pintalah hajatmu).
Ma’nanya ( Artinya ) :
Yang menguasai di hari pembalasan.Hanya Engkaulah Yang Kami Sembah, Dan Hanya Kepada Engkaulah Kami Meminta Pertolongan.
Mereka tuli, bisu dan buta, Maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar).
Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.
Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya dan bahwa Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan Dialah yang Maha Halus lagi Maha mengetahui.
keduanya berkata: “Ya Tuhan Kami, Kami telah Menganiaya diri Kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni Kami dan memberi rahmat kepada Kami, niscaya pastilah Kami Termasuk orang-orang yang merugi.
Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Katakanlah: “Sekali-kali tidak akan menimpa Kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung Kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal.”
Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, Maka tak ada yang dapat menolak kurnianya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda (kekuasaan) Kami dan mukjizat yang nyata,
(ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: “Wahai ayahku, Sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku.”
(sambil mengucapkan): “Salamun ‘alaikum bima shabartum”. Maka Alangkah baiknya tempat kesudahan itu.
Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang Kami sembunyikan dan apa yang Kami lahirkan; dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha mendengar (memperkenankan) doa.
Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa Sesungguhnya Aku-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari (keesaaan Allah), sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong.
Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: “roh itu termasuk urusan tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit”.
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
Dan Ceritakanlah (Hai Muhammad Kepada Mereka, Kisah) Idris (Yang Tersebut) Di Dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi.Dan Kami Telah Mengangkatnya Ke Martabat Yang Tinggi.
Berkata Musa: “Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku.
Kami berfirman: “Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah .”
Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
Nuh berdoa: “Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku.”
Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.
Dan orang orang yang berkata: “Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.Kemudian sesudah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
Sesungguhnya surat itu, dari SuIaiman dan Sesungguhnya (isi)nya: “Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.Bahwa janganlah kamu sekalian Berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri”.
Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Bagi-Nyalah segala penentuan, dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.
Luth berdoa: “Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu”.
Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafa’at bagi mereka dari berhala-berhala mereka dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi. Sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
Dan ( alangkah ngerinya ) jika Sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata): “Ya Tuhan Kami, Kami telah melihat dan mendengar, Maka kembalikanlah Kami (ke dunia), Kami akan mengerjakan amal saleh, Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang yakin.”
Dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara.
Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada daud karunia dari kami. (kami berfirman): “hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama daud”, dan kami telah melunakkan besi untuknya, (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan.
Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati.
(kepada mereka dikatakan): “Salam”, sebagai Ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan.
Lalu Seluruh Malaikat-Malaikat Itu Bersujud Semuanya.
Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu.
Dan Sesungguhnya telah Kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami dan keterangan yang nyata,
Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: “Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang menyerah diri?”
Allah Maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi rezki kepada yang di kehendaki-Nya dan Dialah yang Maha kuat lagi Maha Perkasa.
Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan isteri-isteri kamu digembirakan”.
Sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Ini (Al Quran) adalah petunjuk. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab Yaitu siksaan yang sangat pedih.
Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, Kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya (bahkan) Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau.
Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, Maka Barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan Barangsiapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar.
Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar(mu) kebanyakan mereka tidak mengerti.
(yaitu) orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang Dia tidak kelihatan (olehnya) dan Dia datang dengan hati yang bertaubat,
dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
Katakanlah: “Tunggulah, Maka Sesungguhnya akupun Termasuk orang yang menunggu (pula) bersama kamu”.
dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka,
Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah.
semua yang ada di bumi itu akan binasa.dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
Maka Dia memperoleh ketenteraman dan rezki serta jannah kenikmatan.
ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
Allah telah menyediakan bagi mereka azab yang sangat keras, Sesungguhnya Amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan.
dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: “Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang telah beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.”
“Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan Kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. dan ampunilah Kami Ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.
Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?
Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
(Dia-lah) Allah tidak ada Tuhan selain Dia. dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakkal kepada Allah saja.
Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan adalah akibat perbuatan mereka kerugian yang besar.
jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, Maka Sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula.
mereka menjawab: “Benar ada”, Sesungguhnya telah datang kepada Kami seorang pemberi peringatan.
Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) syurga-syurga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.
niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat.
Katakanlah: “Sesungguhnya aku tidak Kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatanpun kepadamu dan tidak (pula) suatu kemanfaatan”.
dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
dan Ku lapangkan baginya (rezki dan kekuasaan) dengan selapang-lapangnya.
Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri.kepada Tuhannyalah mereka melihat.
dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan.
Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina?
sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak,
dan Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
dari Apakah Allah menciptakannya? dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya.
Al Qur’aan itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
Hai manusia, Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah.
(yaitu) mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
Sesungguhnya Dia menyangka bahwa Dia sekali-kali tidak akan kembali (kepada Tuhannya).(Bukan demikian), yang benar, Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.
yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.
dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang.
dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?
dan datanglah Tuhanmu; sedang Malaikat berbaris-baris.
dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.
lalu Rasul Allah (Saleh) berkata kepada mereka: (“Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya”.
dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.
dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu.
kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka).
tidaklah Dia mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
Kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril.
Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama.
dalam Keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka,
dan Sesungguhnya Dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.
dan Adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya,Maka Dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.
janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu).
dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran.
dan tahukah kamu apa Huthamah itu?
Dan Dia mengirimkan kapada mereka burung yang berbondong-bondong.
Yang Telah Memberi Makanan Kepada Mereka Untuk Menghilangkan Lapar.
Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat.(yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya.
Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.
Dan Kamu Tidak Pernah (Pula) Menjadi Penyembah
Masuk agama Allah dengan berbondong-bondong.
Kelak Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.
Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
Sembahan manusia.
Catatan :
Bacalah dia kapan saja kau sempat, diwaktu dan disaat kau lapang, atau saat kau berhajat, atau saat kau dirundung kesusahan. Didalam perjalananmu atau saat kau bermuqim ditempat yang kau khawatirkan keadaannya. Sertakanlah kami didalam doamu. Barakalloh fikum…
Wabillahit-taufiq wal hidayah wassalamu’alaikum wr wb.
=== Tammat Hizbul Qur’an ===
ASMA ASHA MUSA

ﻒيوخ فادخ قيوم قادر شليوخ شالخ ﻒيوم صالح نورصاادق ارشخ شليوخ شالخ نارﻤتوخ يادخ شاﻤﺦ عظيم رحماقادر نوخ ﮐلو ش اه يايوه شاه شلوش وھدخ شراھيا شروشوش عال علي قوي نادي كبيرا

FAYUUKHIN FAADIKHIN QOYYUUMIN QOODIRIN SYALYUUKHIN SYAALIKHIN FAYUUMIN SHOOLIHIN NUURIN SHOODIQIN ARSYAAKHIN SYALYUUKHIN SYAALIKHIN NAARIN MATUUKHIN YAA DIKHIN SYAAMIKHIN ‘AZHIIMIN ROHMAA QOODIRIN NUUKHIN KALUUSYIN AAHIN YAA YUUHIN SYAAHIN SYALUUSYIN WAHDAKHIN SYAROOHIYAAN SYARUU SYAUSYIN ‘AALIN ‘ALIYYIN QOWIYYIN NAA DAA KABIIROON.

Khasiatnya:
asma ini ditulis lalu dilebur dengan air hujan kemudian dipercikan ke tembok rumahnya orang lain maka tidak lama maka rumah tersebut akan ditinggal penghuninya
puter giling:asma ditulis pada selembar kertas lalu dibalik kertas ditulis dengan orang yang dimaksud kemudian digantung depan pintu keluar maka orang yang pergi akan kembali kerumah
mahabbah: ditulis pada selebar pakaian milik yang dituju,lalu dibuat seperti sumbu dibuat serti lampu teplok dengan minyak (yang bagus dengan minyak zaitun) dan dinyalakan tiap malam sampai kain tersebut habis maka yang dituju akan datang dengan rasa cinta
apabila ditulis kemudian dibalik kertas tersebut ditulis nama seseorang lalu diikatkan pada burung elang,gagal atau lainnya lalu dilepas terbang, maka orang yang ditulis namanya akan kehilangan akal dan berjalan tanpa tujuan dan bisa tersesat.hanya bisa pulang dan kembali normal jika burungnya tertangkap dan kertas tersebut dilepas
bila ada istri mengambek,tulislah pada kain sarung lalu masukkan dalam kobaran api,maka dia akan kembali kepada suaminya dengan penuh cinta
bila ditulis di genteng mentah sambil dibakar kemenyan lalu ditumbuk sampai halus kemudian debunya ditabur ditempat perkumpulan orang – orang zholim,maka akan tercerai berai
bila ditulis lalu dimasukkan ke dalam tempat air yang terbuat dari kulit yang ditiup sebelumnya lalu dipasang ditempat keluarnya pencuri maka perut pencuri akan membengkak
bila ditulis dan dikalungkan ke orang yang terkena sihir/santet dan orang pingsan maka akan segera pulih

keterangan: cara menulisnya seperti menulis zimat yang telah di posting

Dzikir = Syariat -- Tarikat -- Hakikat -- Ma'rifat


Assalamu Alaikum Brothers…………………….
Tema pada saat ini yg saya mau uraikan adalah SANGAT2 RAHASIA, Beruntunglah, Berbahagialah & Bersyukurlah kpd ALLAH SWT, Karena penjelasannya TIDAK ADA DI BUKU2 LAINNYA, Dan ilmu2 AgamaNYA ALLAH SWT tidak gampang ditemukan & tidak sebanding dengan harta & Material yang ada di muka bumi ini, maka tunduk sujud syukurlah KepadaNYA semoga penjelasan ini menjadi HIDAYAH bagi anda,……..AMIN
ini adalah kekuatan cahaya Dzikir yg ada pada diri manusia dgn 4 tingkatan ingatan fokus pada ALLAH SWT Sang Maha Bercahaya.
Makin dalam & fana (hampa) suatu fokus dzikir maka makin terlenalah Sang Hamba oleh fenomena kegaiban alam Nur Ilahiah. karena jika ingin mengenali ALLAH pahamilah tentang Gaib sesungguhnya ALLAH pun sifatNYA GAIB & Perkenalanmu KepadaNYA Takkkan habis sampai seumur hidupmu di dunia ini.
Seorang Hamba terkadang tidak menyadari bahwa ia sebenarnya masih di dunia sehingga menerawang melintasi alam kegaiban nur Ilahiah yang tak ada batas akhirnya membutuhkan power energi cahaya dzikir yg kuat.
Jika sang Hamba berpikir bijak ia pasti kembali ke dunia ibarat orang yang lagi menyelam melihat cakrawala keindahan bawah laut tidak terlalu lama lalu ia kembali ke permukaaan dasar laut untuk persiapan oksigennya kembali.
Begitulah tehnik berzikir yang bijaksana saudara……………………………
Ketahuilah Brothers secara realita banyak saudara2 kita yang ERROR oleh fenomena alam kegaiban ALLAH SWT ketika mengosongkan pikiran & masuk dalam alam kefanaan (hampa) melalui dzikir 4 tingkatan Syariat-Tarekat-Hakikat-Ma’rifat.
Padahal kalau ditelaah secara hakikat Alam fenomena visual kegaiban ALLAH SWT Takkan Habis oleh masa, batas, ruang & waktu ibaratnya klo menghitung ilmu2NYA ALLAH SWT takkan habis biarpun laut dijadikan tinta untuk menulis ayat2 ilmu ALLAH SWT Yang Maha Luas PengetahuanNYA Di Alam Jagat Raya.
Berikut ini adalah tuntunan2 dzikir:
Dzikir Syariat : “La Ilaha Illallah” diucapkan berulang2 dgn lisan sampai masuk kedalam hati sehingga lisan/mulut tak berucap lagi, rahasia dzikir ini terdiri dari 12 huruf yg sama maknanya dengan Waktu 12 jam, dzikir ini selalu dikumandangkan oleh para malaikat bumi (Malaikatul Ahyar) ketika ALLAH SWT menciptakan setiap makhlukNYA di muka bumi.
Dzikir Tarekat : “ALLAH”ALLAH”ALLAH” diucapkan berulang2 di dalam hati saja dengan pengosongan pikiran fana (hampa) lalu fokus pada nama tadi sehingga nama ALLAH tadi membuat & menciptakan alam bayangan hidup didepan mata anda sendiri, jangan kaget & takut oleh fenomena tersebut karena para jin syetan selalu mengintai anda tetapi berlindunglah Kepada ALLAH SWT yang Maha Menjaga Orang Beriman dgn ayat & doa : audzu billahi minas syathanir rajim…………… La ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minaz zhalimin……….lalu lafazkan… ALLAHU SALAMUN HAFIZHUN WALIYYUN WA MUHAIMIN ( Allah Yang Maha sejahtera, Maha Memelihara, Maha Melindungi lagi Maha Menjaga Hambanya yg beriman).
Dzikir Hakikat : “HU”HU”HU (DIA ALLAH) diucapkan dalam hati saja dengan keadaan fana (hampa) melalui perantaraan tarikan Nafas ke dalam sampai ke perut, usahakan perut tetap keras biarpun nafas telah keluar, dalam bahasa ilmu tenaga dalam ini adalah metode pemusatan power lahiriah dari perut, dalam istilah cina yin & yang ini adalah penyembuhan/pengobatan pada diri secara bathiniah dan kesemuanya itu benar adanya karena pusat perut adalah sumber daya energi kekuatan manusia secara lahiriah & bathiniah serta secara hakikat dzikir”HU” sebenarnaya tempatnya pada pusat perut dengan perantaraan cahaya nafas yg sangat berharga pada manusia.
Dzikir Ma’rifat : ” HU”AH”-”HU”AH”-HU”AH” atau HU-WAH” (Dia ALLAH Bersamaku”) sebenarnya bunyi dzikir ini sudah perpaduan antara hakikat & ma’rifat, dzikir tersebut dilantunkan dalam hati saja dengan gerakan nafas “HU” masuk kedalam “AH” keluar nafas, pada para sufi (wali Allah) ini adalah dzikir kenikmatan, kecintaan ( Mahabbatullah) yang sangat luas faedah hidayahnya & karomahnya sehinngga dapat menyingkap tabir rahasia2 Allah Swt pada gerakan kehidupan ini.
Dzikir rahasia ma’rifat : ” Hu”wallahu Ahad (Allah Maha Tunggal)
Pada penjelasan diatas tentang dzikir sebenarnya kalau bicara tentang tingkatan pemahaman Agama dengan ilmun2NYA ALLAH SWT terdiri 7 fase tingkatan :
Syariat : mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala laranganNYA
Tarekat : Jalan spritual menuju kepadaNYA
Hakikat : Mengetahui arti makna sesuatu pada kehidupan TAPI hamba itu diam pada orang awam KARENA itulah ikatan janjinya kepada ALLAH SWT.
Ma’rifat : Mengetahui pengenalan dirinya kepada ALLAH SWT. seperti yang hadist katakan ” kenalilah dirimu sendiri sebelum mengenali ALLAH setelah engkau MengenaliNYA maka bersatulah wujudmu BERSAMANYA.
Musyahadah : Penyaksian fenomena kegaiban NUR ALLAH SWT Di langit & di bumi, ia menyaksikanNYA bersama para wali ALLAH & nabi2 ALLAH & Khususnya Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW
Mukasyaf : Terbukanya Tabir rahasia seluruhnya di langit & di bumi, para mukasyaf saat ini hanya terdiri dari 111 orang saja di seluruh dunia & setiap ada wafat ada yang menggantikan Wali tersebut, jadi berbahagialah hamba yang telah menemukannya.
Mahabbah : Kecintaan kepada ALLAH SWT dengan penglihatan pada setiap gerakan nafas & hidupnya ada kasih sayang TuhanNYA Yang Maha Pemberi Nan Maha pemurah, tingkatan ini hanya ALLAH SWT saja yang tahu tentang kedudukan hambanya, tapi ketahuilah saudara Wali-NYA saat ini yang mencapai tingkatan MAHABBAH cuma berjumlah 11(sebelas) orang saja Di dunia ini & setiap ada yg kembali kehadiratNYA akan ada yg menggantikannya (sama para Mukasyaf), maka sangat Berbahagialah di dunia & Akherat orang2 yang telah menjumpainya.
Itulah sejenak dulu kata2 pemahaman dari saya BROTHERS …. sekian & TERIMAKASIH.
WASSALAM,…
"Silamo sia plajari keadaan Zhikir ade sesungguhnya mabau mengena pang parana DIRI
jadi baumo DIRI tama ko DIRI ade harus bertanggung jawab pang ERA
nansiorua palangan dunia akhirat,, baik ksembuhan jarak jauh ataupun kejahatan lainnya hanya dengan dzikir ma'rifat,, hhhmm di ijazahkan plajarimo/Latihan stelah habis sholat,, smoga kita srea slalu brada pang kenikmatan Allah"